Oferta

„20 lat minęło…”

Zobacz prezentację przedstawiającą najważniejsze wydarzenia w historii naszego przedszkola:   Prezentacja1

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Przedszkole nasze gwarantuje wszechstronny, indywidualny rozwój każdego dziecka.

W pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej realizujemy Podstawę programową wychowania
przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania przedszkolnego.

(Dziennik Ustaw z dnia 24 lutego 2017r, poz. 356)

Program

W bieżącym roku szkolnym realizujemy program wychowania przedszkolnego „Drużyna Marzeń ” autorstwa I. Sośnickiej , wydawnictwo WSiP . Jest on przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, dostosowany do założeń aktualnej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i zaleceń Ministra Edukacji Narodowej.

Zajęcia dodatkowe

1. W przedszkolu realizowana jest bogata oferta zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

2. Zajęcia dodatkowe organizowane są  na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), którzy zgłaszają rodzaj zajęć dodatkowych, w których ich dziecko będzie uczestniczyło.

3. Zajęcia te obejmują m.in. naukę języka angielskiego, naukę religii,  zajęcia specjalistyczne: zajęcia logopedyczne, zajęcia psychologiczne

 4. Organizację zajęć dodatkowych określa statut przedszkola.

 Oferujemy Państwu szeroką gamę zajęć prowadzonych innowacyjnymi metodami pracy m.in.:

1

2

3

4

5

6

7

8

Attachments