Obraz placówki

Obraz placówki

Przedszkole Publiczne Parafii Rzymskokatolickiej św. Szczepana istnieje od 1995 roku. Zostało założone z inicjatywy ks. dr. Jana Morcinka. Placówka zlokalizowana jest w Bogucicach, jednej z najstarszych dzielnic Katowic. Organem prowadzącym jest Parafia Rzymskokatolicka św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach. Przedszkole otoczone jest zabytkowym kompleksem obiektów kultu  religijnego. Przedszkole mieści się w jednokondygnacyjnym budynku, stanowiącym własność Parafii. Jest placówką dwuoddziałową do której uczęszcza 50 dzieci. Posiada dwie sale zabawowo- dydaktyczne, wyposażone w estetyczne, funkcjonalne i bezpieczne meble, nowoczesny sprzęt multimedialny oraz kąciki zabaw tematycznych, zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. W Przedszkolu znajdują się dwie szatnie z przylegającymi łazienkami , sypialnia dla maluszków, kuchnia , jadalnia oraz pomieszczenia gospodarcze.  Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 2,5-7 lat. Przedszkole czynne jest od 7.00- 17.00. W przedszkolu panuje miła i przyjazna atmosfera zapewniająca dzieciom poczucie bezpieczeństwa i sprzyjająca procesowi prawidłowego rozwoju psycho – fizycznego. Specyfiką placówki jest jej katolicki charakter. Preferowany jest chrześcijański system wychowania. Każde dziecko jest traktowane podmiotowo. Kadrę placówki stanowią nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, których wspierają specjaliści posiadający pełne kwalifikacje do prowadzenia dodatkowych zajęć. W przedszkolu organizowane są następujące zajęcia dodatkowe: logopedia, katecheza, zajęcia z języka angielskiego, warsztaty rytmiczne, warsztaty taneczne. Celem wiodącym placówki jest wychowanie, opieka i kształcenie dzieci w duchu wartości i zasad chrześcijańskich z uwzględnieniem: wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka, przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole, udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, polegającej na systematycznie prowadzonej pracy stymulującej rozwój, pomocy rodzinie w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem, uczestnictwa w jego trosce o bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój. Przedszkole stwarza warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dzieci, zapewniając równość szans, poczucie sprawiedliwości, akceptacji i bezpieczeństwa. Placówka organizuje dzieciom pomoc  psychologiczno- pedagogiczną, a także wspiera rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych. Podstawą indywidualnego procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są diagnozy ich potrzeb, możliwości oraz sytuacji społecznej. Przedszkole realizuje zadania w tym zakresie korzystając ze wsparcia instytucji świadczących pomoc dzieciom i rodzicom oraz różnych podmiotów zaangażowanych w działalność edukacyjną.  Przedszkole współpracuje również z placówkami oświatowymi w Katowicach. Dzieci mają możliwość pokazania swoich talentów podczas różnorodnych konkursów przedstawień, uroczystości przedszkolnych i imprez. Uczestniczą w spotkaniach z ciekawymi ludźmi poznając ich zawody. Placówka dba o dobry przepływ informacji i promocji swoich działań poprzez portal facebook, stronę internetową. Przedszkole jest pozytywnie postrzegane i cieszy się dobra opinią wśród rodziców i społeczności lokalnej. Przyjazna rodzinna atmosfera oraz katolicki charakter placówki powoduje, że dzieci czują się w nim bezpiecznie, są aktywne, samodzielne i ciekawe świata.